Pokuta a poplatek z prodlení

Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit druhé straně pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení, ledaže by splnění povinností v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé smluvní strany.

Dostane-li se poskytovatel nebo příjemce služeb do prodlení s peněžitým plněním podle tohoto zákona, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. To neplatí, pokud byl poplatek uplatněn podle jiného právního předpisu.

Zákon nestanoví právo oprávněného na pokutu, ale povinnost toho, kdo povinnost porušil, pokutu uhradit. To znamená, že oprávněné osobě vznikl nárok na pokutu bez ohledu na to, zda ji vůbec požaduje. Povinné osobě vznikla právní povinnost pokutu uhradit, aniž by k tomu byla vyzvána, aniž by oprávněný projevil požadavek, že pokutu uhradit opravdu chce.

Povinnost zaplatit pokutu ve výši 100 Kč denně vzniká při porušení povinnosti:

    • doručit vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za zúčtovací období nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období – povinnost zaplatit pokutu vzniká poskytovateli služeb
    • doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období, pokut o to příjemce služeb písemně požádá – povinnost zaplatit pokutu vzniká poskytovateli služeb
    • vyřídit včas podané námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování nejpozději do 30 dnů od doručení námitky – povinnost zaplatit pokutu vzniká poskytovateli služeb
    • oznámit poskytovateli služeb písemně  a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování – povinnost zaplatit pokutu vzniká příjemci služeb

Správa nemovitostí Praha

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *