Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

Z

 

ákladní práva a povinnosti pronajímatele a nájemce vyplývají z obecných ustanovení upravujících institut nájmu. Podle nich nájemní smlouva zavazuje pronajímatele přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, dále ho zavazuje udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata, a v neposlední řadě je pronajímatel povinen zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu (§2205).  Nájemce je povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu.

Pronajímatel je dále povinen:

  • Udržovat po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů.
  • Udržovat byt a dům po dobu nájmu ve stavu způsobilému k užívání (§2257).

Nájemce je dále povinen:

  • Dodržovat domovní řád
  • Hradit běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu (§ 2257 odst. 2).
  • Zajišťovat  a hradit do výše stanoveného limitu nejen drobné opravy bytu, ale i jeho vybavení, které bylo ve vlastnictví pronajímatele.

Zapsáno:  https://www.ariaservis.cz/

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *