Zápis do veřejného seznamu

Z

 

ápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne, pokud vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva prohlášením rozdělí své právo k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám.

Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne i v případě, že si to ujednají spoluvlastníci při oddělení ze spoluvlastnictví nebo při jeho zrušení a vypořádání, nebo že si to ujednají manželé při změně rozsahu nebo při vypořádání společného jmění. Ustanovení o prohlášení se na tato ujednání použijí přiměřeně.

Veřejným seznamem je katastr nemovitostí. Ten obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech, který zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové určení a zápis práv k nemovitostem. Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí buď vkladem nebo záznamem nebo poznámkou o katastru nemovitostí.

Vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht. Věcným právem je například vlastnictví. To znamená, že veškeré změny vlastnictví k jednotce se zapisují vždy vkladem. Vkladem se zapisuje i věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo, výhrada vlastnického práva, výhrada práva zpětné koupě, nájem či pacht, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka.

Záznamem se do katastru zapisuje příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, majetek hlavního města Prahy či statutárních měst svěřený městským částem hlavního města Prahy či statutárních měst, majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.

Poznámka je zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných, jako např. exekuce. Charakter poznámky je vždy dočasný, nezakládá žádná práva, jen informuje o tom, že se s nemovitostí něco „děje“.

https://www.sprava-nemovitosti-praha.eu/sprava-nemovitosti-praha

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *